Rada Charity

Rada Charity Nový Jičín je poradním orgánem ředitele organizace v otázkách
koncepce vedení a rozvoje organizace.
Pomáhá řediteli nalézat řešení konkrétních problémových situací a její
členové v oblastech své činnosti prezentují organizaci na veřejnosti.

ČLENOVÉ RADY:
Ing. Jaroslava Petřkovská – předsedkyně
P.Alois Peroutka
Mgr.Květa Kyselá
Ludmila Maliňáková
Ing. Josef Křesina

Metodickou a kontrolní funkci v činnosti Charity Nový Jičín plní Diecézní
charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje ředitele Charity Nový Jičín
na funkční období 4 let. Základním dokumentem pro činnost diecézní charity,
oblastních a farních charit jsou Stanovy DCHOO.

STANOVY DCHOO