Fond humanitární pomoci

Aktuální stav fondu naleznete při kliknutí zde

Pro koho je fond určen, cílová skupina

Lidé, kteří se momentálně ocitli v tíživé životní situaci, oběti živelných pohrom a jiných nepřízní osudu.DSC_0012

Principy

Jedním z hlavních poslání Charity Nový Jičín je pomáhat všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Na základě tohoto principu a zjištění potřebnosti zřizuje Charita Nový Jičín fond humanitární pomoci. Posláním fondu je shromažďovat finanční prostředky pro potřeby využití pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Charita Nový Jičín v současnosti umí pomoci lidem naplnění základních lidských potřeb a to poskytnutím potravin, ubytování, ošacení či duchovní podporou. Existují však situace (živelné pohromy, tragédie v rodině, velké zdravotní postižení), kdy je potřeba pomoci finančními prostředky a právě pro tyto potřeby je fond určen.

Kdo může přispět a kam
Do fondu mohou přispívat jak právnické subjekty, spolky, firmy, instituce, tak i fyzické osoby a to na transparentní účet zřízený u FIO banky č. 2100902967/2010 Do fondu pak budou rovněž automaticky poměrově přispívat i občané účastni Tříkrálové sbírky, kdy Charita Nový Jičín každoročně z vybraného obnosu financí část pošle do fondu. Výše příspěvku z TKS je stanovena na základě schváleného záměru na využití výnosu sbírky.

Transparentní účet
Je speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech – k dispozici jsou všechny transakce rok zpětně ode dne prohlížení. Fio transparentní účet má navíc podrobné filtry, které umožňují snadné dohledání konkrétní transakce či transakcí.

Žádost o poskytnutí pomocipenize
Žádost musí obsahovat: jméno a přímení podpořené osoby, datum narození, bydliště, číslo účtu pro přijetí daru, odůvodnění žádosti.

Výběr příjemců
Všechna práva pro výběr příjemců si vyhrazuje Charita Nový Jičín. Výběr bude probíhat na základě podaných žádostí o poskytnutí pomoci a bude jej provádět a schvalovat rada Charity Nový Jičín na doporučení pracovníků Charity Nový Jičín.

Způsoby vyplacení finančních prostředků
Finanční prostředky budou vyplaceny převodem mezi účty poskytovatele a příjemce. Ve výjimečných případech lze částku vyplatit v hotovosti. V tomto případě je nutné sepsat s příjemcem čestné prohlášení o čerpání prostředků z transparentního účtu.

Darovací smlouva
Samotné poskytnutí prostředků z fondu humanitární pomoci je vyplaceno po uzavření darovací smlouvy mezi Charitou Nový Jičín a příjemcem pomoci. Náplň smlouvy se pak dále řídí interní směrnicí Charity Nový Jičín S-15-14 pro přijímání a poskytování darů.

Kontrola využití
Příjemce finanční pomoci se ve smlouvě zaváže řádným vyúčtováním dané finanční částky a předložením kopií faktur či dokladů o zaplacení. Kontrolu provádí ekonom Charity Nový Jičín.