Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, Nový Jičín
Adresa skladu: Lidická 6, Nový Jičín
Telefon: 556 709 240
Email: pomucky(a)charitanj.cz

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je aktivizovat a zlepšit život uživatelů prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každodenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě uzavřené smlouvy a za finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků.

cenik01


cenik02cenik03

Výpůjční řád:

 • Ceny jsou stanoveny na 1 den.  Ceník je v příloze tohoto Výpůjčního řádu .
 • V případě, že dovoz kompenzační pomůcky je zajišťován poskytovatelem je stanovena úhrada za dovoz ve výši 10 Kč/km.
 • Při výnosu postele do 2. patra bez výtahu (včetně) bude účtována sazba 50 Kč/osobu. V případě, že postel bude nesena do 5. patra bez výtahu, bude účtována sazba 100 Kč/osobu. 
 • Doba pronájmu je na dobu neurčitou, a to po dobu trvání potřeby klienta.
 • Před zapůjčením pomůcky je Charitou Nový Jičín vybírána vratná záloha (u vybraných pomůcek), která je uvedena v ceníku. Záloha slouží na případné pokrytí nákladů spojených s opravou zapůjčené pomůcky, pokud je tato během zápůjčky poškozena. Nevrátí-li uživatel z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky.
 • Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, je nájemce povinen toto neprodleně ohlásit Charitě Nový Jičín, která zváží rozsah poškození a následný způsob úhrady škody (úhrada opravy v plné výši, příp.pořízení nové pomůcky). Vlastník zajistí opravu pomůcky.
 • Uživatel je povinen vrátit půjčenou pomůcku do sídla společnosti nebo si ji po domluvě za úhradu doveze vlastník. Vlastník si vymiňuje, že u rozměrných či drahých pomůcek bude doprava, montáž a demontáž provedena školenými pracovníky společnosti. Ti zároveň poučí Uživatele o správném používání pomůcky.
 • Vyúčtování půjčovného a jeho zaplacení proběhne: a) bezhotovostně – fakturou- po vrácení pomůcky b) hotově v sídle Charity Nový Jičín. Počet dnů, za které je půjčovné účtováno, je dáno dvěma termíny. Začátek je dán dnem, kdy došlo k zapůjčení pomůcky, konec pak dnem, který oznámil uživatel jako den, kdy je připraven pomůcku vrátit. Vyúčtování proběhne k poslednímu dni každého měsíce, kdy byla pomůcka používána. Vrácení vybrané zálohy za pomůcku proběhne odečtem z faktury následný měsíc po navrácení pomůcky.
 • Uživatel odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo podle instrukce.
 • Uživatel je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání apod.)
 • Uživatel není oprávněn provádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu Vlastníka.
 • Uživatel nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám. Přemisťovat ji lze pouze se souhlasem vlastníka.
 • Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození je uživatel povinen nahlásit Vlastníku.
 • Uživatel si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Vlastník nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.
 • Vlastník se zavazuje pomůcky půjčovat uživateli čisté a funkční, po provedené dezinfekci běžnými dezinfekčními prostředky a také seznámit uživatele s návodem na používání, s údržbou a obsluhou pomůcky.

IČO: 73635677 Bankovní spojení: č. ú. 2900231575/2010