Nízkoprahové denní centrum

Název služby:  Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum
Adresa:  Dolní brána 57, Nový Jičín
Vedoucí: Mgr. Jolana Orlíková 
Telefon:  +420 737 274 868
Email:  ndc(a)charitanj.cz
Otevírací doba: PO – PÁ   10:00 – 15:00h
Kapacita: Aktuální kapacita 15 osob (maximální denní kapacita 25 osob)

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Součástí pomoci a podpory je také snižování rizik, které plynou ze života na ulici.

Cílová skupinandc_klienti

Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou při samoobslužných úkonech soběstační.

Služba není poskytována osobám:
– pokud žádají o službu, kterou poskytovatel neposkytuje;
– pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby;
– pokud poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu, pro poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
– které jsou momentálně pod vlivem alkoholu, jehož limit přesahuje 0,5 promile nebo jsou pod vlivem omamných látek;
– jejichž akutní infekční nebo parazitní onemocnění by ohrozilo další osoby

Cílem nízkoprahového denního centra je

– Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, prostřednictvím pobytu v nízkoprahovém denním centru, poskytnutím hygienického zázemí a poskytnutím stravy;
– Snížení sociálních rizik prostřednictvím základního poradenství poskytovaného sociálním pracovníkem. Cílem poradenství je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
– Motivovat uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit, a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti

Zásady poskytování sociální služby

1. Na základě křesťanských hodnot
– nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
– nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
– v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

2. Samostatnost
– To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;

3. Partnerství
– Přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu;

4. Individuální přístup
– Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

5. Zaměření na celek
– Poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb: PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnost

6. Nízkoprahovost
– Služba je určena širokému okruhu možných zájemců o službu;
Služba uspokojuje základní životní potřeby;
Služba je poskytována zdarma;
Službu je možné poskytovat anonymně;

Uživatelé mohou uplatňovat vlastní vůli

Zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služby mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí. Zařízení dodržuje tyto zásady:
– Respektování soukromí uživatele
– Právo uživatele si stěžovat
– Respektování práva na slušné zacházení ze strany personálu
– Uživatel sám rozhoduje o řešení své nepříznivé situace

Služba Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum podpořena:

LOGO_NJsym_logologoMPSV-m